Stroke and Hypertension Association - World Stroke Day 2019

27.10.19 - 02.11.19 - Nairobi, Kenya